Methodology

It takes a lot of work to create a golf course classified as “above average”, “excellent” or “fun to play”. As the architect, I have to spend many weeks on site during construction, but before that, I have to make detailed project documents to specify, for the client and the contractor, the looks and qualities of the finished product. To attain this, I use my long time experience as a player and architect. My tools are my creativity, knowledge of and respect for the classic courses, and the latest design programs for computers.

The routing process

When you play a golf course, you soon find out if the routing is good. The playing areas are adjusted seamlessly to the native areas and each hole flows in symphony to the contours of the terrain. To make a good routing, you have to know the game of golf, how to interpret a landscape and how to read a topographic map. Before I visit a site for the first time, I have to get as much information as possible. I ask the client for a digital topographic map, known analysises of the soil, limitations because of wetlands, and more. The first hours in the field, I want to just walk and “get a feel” for the area. I prefer that the client or a local walk with me. I will ask a lot of questions, and sooner we can leave out the “trouble areas” of the site, the better. After the first walk, I spend a couple of days there alone. I take pictures, walk to every corner of site, take notes, make sketches and try to find green areas according to possible routings.

Layout plan

Back in the office, I start to work on different options, and maybe after a couple of weeks, I can present a prelimenary routing, a Layout Plan that shows the different holes with tees, fairways, bunkers and greens

Design manual

With the Layout Plan, I make a Design Manual. The Design Manual explains the architecture of the course and the proposed construction standards.

Hole design

The Layout Plan shows the holes of the golf course. A good golf course shall be varied, which means that each hole shall be different from the others. With the Layout Plan and the Design manual, I make a digital sketch of every hole. Each sketch shows the thoughts behind the design of the hole; the golfing strategy, the visual appeal, the modification of the existing terrain etc.

Construction budget

When the Layout Plan and the Design Manual are agreed on, I can make a Bill of Quantity and a Construction Budget. The budget is a necessary tool in the process of financing the course, deciding the club´s members profile and need of sponsors.

Detailed design

To select a contractor, and for use when constructing the golf course, detailed plans and specifications are needed. I make all the necessary drawings including grading plans, drainage plans, irrigation plans, surveying plans and scheme plans for bunkers, greens and tees. Detailed plans for every tee and green are made during the construction period. Construction Manual with Bills of Quantities are made to get an exact construction price and later for the contractor´s and the architect´s use during construction. I always use qualified spesialists (agronoms etc.) for the specifications concerning types of seeds, plants, fertilization, and seeding methods.

Construction supervising

To create a unique golf course, I must, as the architect, be at the site as the Construction Supervisor most of the days during the construction period. The drawings and the Construction Manual are only guidelines. My goal is, during the whole period, to try to make the golf course less expensive, more strategic, more classic and natural looking and more fun to play.

Personal shaper

To do the last shaping, I prefere a shaper former used by the architect. The shaper knows how I think and can get the shapes right the first time. The shaper will be hired by the contractor.

Grow-in period

The green keeper of the course will lead the work during the grow-in period. I will visit the course a few times the first months after the course is finished and, if needed, bring a qualified agronom.

Arbeidsmetode

Det kreves mye arbeid for å lage en golfbane som klassifiseres som “over gjennomsnittet”, “utmerket” eller “fun to play”. Som arkitekt må jeg være tilstede en stor del av byggeperioden, men før det må jeg lage datljerte dokumenter for å spesifisere, for oppdragsgiver og entreprenører, utseende og kvalitet på det endelige produkt. For å få dette til, bruker jeg min årelange erfaring som spiller og golfbanearkitekt. Mine redskap er kreativitet, kunnskap om og respekt for de klassiske golfbanene og de mest moderne tegneprogrammene for datamaskiner.

Routingplanprosessen

Når du spiller en golfbane, finner du snart ut om Routingplanen (”Spilleruten”) er god. Spillefeltene er lagt naturlig til områdene utenfor og hvert hull flyter naturlig langs terrengets konturer. For å lage en god Routingplan må man kjenne golfspillet godt, man må kunne forstå et landskap og hvordan man tyder et topografisk kart. Før jeg besøker et område for første gang, vil jeg gjerne ha så mye informasjon som overhode mulig. Jeg spør oppdragsgiver om det finnes et digitalt kart (hvis ikke må dette skaffes så fort som mulig), om det finnes jordanalyser, begrensninger på grunn av verneområder og mer. En av grunnen til at jeg stiller en mengde spørsmål er å kartlegge og eventuelt utelukke “problemområder”. Etter den første gjennomgangen på stedet, foretrekker jeg å komme tilbake for å være et par dager i området på egen hånd. Jeg tar bilder, er innom hvert hjørne, tar notater, lager skisser og prøver å finne greenområder i forhold til mulige routingplaner og foretrukne klubbhusplasseringer.

Layoutplan

Tilbake på kontoret starter jeg å arbeide på forskjellige mulige Routingplaner, og kanskje kan jeg, etter et par uker, presentere en foreløpig Layoutplan. Layoutplanen viser de forskjellige hullene med teesteder, fairways, bunkre og greener. Planen er i farger og vanlig målestokk er 1:5000.

Designmanual

Med Layoutplanen utarbeides en Designmanual som forklarer banens arkitektur og foreslåtte konstruksjonsmetoder.

Hullplaner

Layoutplanen viser alle golfbanens hull. En god golfbane skal være variert, noe som betyr at hvert hull skal være forskjellig fra de andre. Sammen med Layoutplanen og Designmanualen lager jeg en digital skisse av hvert hull. Hver skisse viser tankene bak designet av det spesielle hullet; golfstrategien, visuell kvalitet, forandring av eksisterende terreng osv.

Konstruksjonsbudsjett

Når man er blitt enig om Layoutplan og Designmanual, kan jeg lage et Konstruksjonsbudsjett. Budsjettet er et nødvendig redskap i prosessen med å finansiere banen, bestemme klubbens medlemsprofil og behov for sponsorer.

Detaljprosjektering

For å kunne velge entreprenører, og for å bruke når man bygger golfbanen, må detaljerte tegninger og beskrivelser utarbeides. Jeg lager alle nødvendige tegninger. Generelle tegninger for fairwayer, teesteder, bunkre og greener lages i detaljprosjektfasen. Detaljerte tegninger av teesteder, bunkre og greener lages i byggefasen. Konstruksjonsmanual (beskrivelse) lages for å få nøyaktig pris fra entreprenørene og for senere bruk for arkitekt og entreprenører i byggeperioden. Jeg bruker alltid kvalifiserte spesialister (agronomer etc.) for beskrivelser av typer frø, gjødsling og metoder for såing.

Byggeledelse

For å skape en unik golfbane må jeg, som arkitekt, være tilstede på byggeplassen store deler av byggeperioden. Tegningene og beskrivelsene er bare veiledende. Mitt mål er, gjennom hele byggefasen, å prøve å lage golfbanen billigere, mer strategisk med hensyn på golfspillet, mer klassisk og naturlig av utseende og mer “fun to play”.

Personlig shaper

Til å utføre finformingen, “shapingen”, foretrekker jeg å bruke en gravemaskinkjører som jeg har brukt tidligere. Han vet hvordan jeg tenker, hva som er viktig og hva som er uviktig. Det er alltid bedre å gjøre arbeidet riktig første gang. Shaperen ansettes av entreprenøren etter spesifisert avtale om omfang og pris.

Etableringsperioden

Klubbens greenkeeper vil stå for vedlikeholdet i etableringsperioden. Jeg vil komme på besøk til avtalte tider og kan, hvis nødvendig, ta med en agronom.